Skip to content

Zorgboerderij de Vrijbuiter werkt volgens de wettelijke privacyrichtlijnen. Elke ouder heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens. We werken met het privacyreglement vanuit de MO-groep Welzijn maatschappelijke dienstverlening.
Algemene Verordening Gegevensbescherming De Vrijbuiter heeft te voldoen aan de AVG (algemene verordening gegevensbescherming):
1. Doeleinden van uw persoonsgegevens
• het organiseren van de opvang en de begeleiding van het kind;
• het onderhouden van contacten met de ouders, voogden en verzorgers van de
• kinderen;
• een contract voor plaatsing met u af te sluiten
• het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven; – het doen van
• betalingen;
• facturen van de kinderopvang en de automatische incasso uit te kunnen voeren
• het innen van vorderingen die samenhangen met de opvang (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
• het aanvragen van subsidie;
• het behandelen van geschillen;
• het doen uitoefenen van accountantscontrole;
• de uitvoering of toepassing van een andere wet.
• te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven van uw
persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst.
• te voldoen aan de wettelijke informatieverzoeken van bijvoorbeeld de FIOD) (hierbij
kan worden gedacht aan het doorgeven van persoonsgegevens aan de FIOD).

2. Welke gegevens worden er verwerkt
• naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van het kind; – een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
• de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van het kind;
• het bankrekeningnummer van de ouders, voogden of verzorgers van het kind;
• gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van het kind;
• gegevens die betrekking hebben op de godsdienst of levensovertuiging van het kind voor zover die noodzakelijk zijn voor de opvang;
• gegevens die betrekking hebben op de organisatie van de opvang, de deelname aan activiteiten en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;
• gegevens voor het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;
• gegevens voor het doen van betalingen;
• gegevens voor het innen van vorderingen in het kader van de opvang, de leermiddelen en activiteiten;
• andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden
op grond van een andere wet.
• Gegevens worden opgenomen in een elektronisch dossier ONS. De inlog van ONS is beveiligd.
• Daarnaast hanteren we een papieren dossier, deze dossiers worden in de dossierkast in een ruimte achter slot bewaard.

3. Toegestane ontvangers van de gegevens
• De persoonsgegevens mogen alleen worden verstrekt aan, degenen, inclusief derden, die:
▪  belast zijn met de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of
▪  leiding geven aan de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of
▪  noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden.
anderen, indien:
▪  de betrokkene zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend
voor de gegevensverwerking, of
▪  de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de instelling, of de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de betrokkene (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak), of
de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Voorwaarde hierbij is dat de instelling ervoor zorgt dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt.

AVG in de praktijk
• Logboeken van iedere groep worden opgeborgen in de kluis per groep met code.
• IPad waarmee we op de groepen werken i.v.m. de presentielijsten en gegevens
kinderen zijn alleen toegankelijk via een wachtwoord.
• Zorgboerderij de Vrijbuiter werkt met ONS en Qoden een beveiligd registratiesysteem
• Onze website is beveiligd door Strato, Bij ieder hostingpakket is een SSL-certificaat
inbegrepen. Op deze manier is de site van optimale veiligheid verzekerd. Het dataverkeer en de gegevens van ouders of bezoekers tijdens de gegevensoverdracht op internet. Met een SSL-certificaat van STRATO versleutel je alle gegevens tijdens de overdracht. Zo kan niemand ‘meeluisteren’ wat er op jouw website plaatsvindt. Een beveiligde verbinding wordt in vrijwel iedere moderne browser duidelijk herkenbaar weergegeven met het bekende slotje.

Toegestane bewaartermijn
De persoonsgegevens moeten worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat de opvang is beëindigd. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Vanwege de fiscale bewaarplicht bewaren we de gegevens 7 jaar. Gegevens worden per jaar in een afgesloten archief bewaard, waar de ondernemer van de Vrijbuiter toegang tot heeft.

Verwijderen of wijzigen gegevens
Uw gegevens die in ONS staan vermeld worden door de Vrijbuiter uit ONS verwijderd wanneer het bewaartermijn is verstreken. Papierendossiers op de Vrijbuiter gaan door de shredder wanneer het bewaartermijn verstreken is.

U heeft het recht om aan ons te vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen. Dat kunt u vragen als deze gegevens niet kloppen, niet compleet zijn of niet (meer) ter zake doen. U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat we weten dat u het daadwerkelijk bent.

Kom met vragen of klachten altijd naar de Vrijbuiter toe, bij Mathé en Lilian van Goch via
info@zorgboerderijdevrijbuiter.nl