Skip to content

Zorgdoelen en zorgplannen

De mentor (of naaste collega) schrijven een begeleidingsplan voor uw kind. Hierin staan doelen die we willen behalen. Als het begeleidingsplan gemaakt is zult u deze ter inzage mee naar huis krijgen. Als u akkoord gaat met het plan vragen wij u deze getekend te retourneren. Of u kijkt mee via Caren zorg en ondertekent het zorgplan digitaal bij de Vrijbuiter. Mocht u vragen hebben, of u wil graag een aanpassing in het plan dan kunt u een afspraak maken met de mentor van uw kind. Na ongeveer een half jaar zal er een evaluatie van het begeleidingsplan plaatsvinden.
De bij ons aangesloten zorgboerderijen werken met ONS. Dit is een cliëntregistratiesysteem waarin het zorgplan dat samen met u is opgesteld wordt opgeslagen. SZZ werkt daarmee volgens de AVG (de nieuwe privacywet). Binnen ONS heeft u bovendien de mogelijkheid om beveiligd te communiceren met de zorgboerderij en alle rapportages in te zien in uw persoonlijke portaal, ‘Caren Zorgt’ genaamd. Vraag hiernaar bij uw zorgboer(in).
De Vrijbuiter heeft gegevens van u nodig, omdat wij u de best mogelijke zorg willen bieden.
Deze gegevens worden vastgelegd:
• Algemene persoonsgegevens (Naam, geslacht, contactgegevens, huisarts en noodnummers).
• Indien nodig: etniciteit, religieuze overtuiging of belangrijke medische/strafrechtelijke gegevens. Dit doen wij alleen als dit noodzakelijk is voor de zorg die geleverd wordt.

In het zorgplan:

• Situatiebeschrijving zorgvraag bij start zorg
• Gewenste doelen/resultaten
• Beschrijving van uw sociale netwerk
• Beschrijving van uw woonsituatie
• Beschrijving van uw dagelijkse activiteiten, interesses en/of opleiding/werk

Beveiliging van uw gegevens
SZZ heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen om zo verlies, onrechtmatig gebruik en onrechtmatige verwerking van deze gegevens door anderen tegen te gaan. En om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Alle medewerkers op de zorgboerderij maar ook op het kantoor van SZZ tekenen voor geheimhouding, werken volgens het privacyreglement en leggen alleen gegevens vast in de beveiligde omgeving.

Bekijken en/of wijzigen van uw gegevens
U heeft volgens de wet het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u vragen of we de gegevens aan een andere partij kunnen geven.

Op onze zorgboerderij hechten we belang aan professionele zorg aan onze cliënten/kinderen. Wij geloven erin dat onze cliënten/kinderen hun doelen van zorg vooral goed kunnen bereiken als zij instemmen met de zorg die verleend wordt. (We spreken verder met kinderen) Voorafgaande dat kinderen komen hebben ze samen met hun ouders een rondleiding gehad en bespreken we heel kort de mogelijkheden. Wanneer een kind definitief gaat komen bespreken we tijdens de intake met ouders onze voorwaarden van plaatsing en de te bieden zorg binnen onze dagbesteding. Daarnaast bespreken we de bereidheid van ouders en kinderen om hun doelen te gaan behalen. Ouders ondertekenen deze voorwaarden.

Onvrijwillige zorg waarbij sprake is van verzet tegen (onderdelen van) de zorg die wordt verleend voeren wij niet uit op onze zorgboerderij en kunnen wij niet handhaven binnen de open laagdrempelige setting die onze zorgboerderij heeft. Wanneer de zorgvraag van een van onze kinderen dusdanig verandert dat er sprake kan zijn van onvrijwillige zorg, dan spannen wij ons in om een alternatief te bedenken, waarmee het kind en ouders/verzorgers mee in kunnen stemmen binnen onze dagbesteding en de zorg gecontinueerd kan worden. Wanneer blijkt dat er geen alternatief is en de onvrijwillige zorg is voor het welzijn van het kind en zijn/haar omgeving noodzakelijk om uit te voeren dan kan de zorg op onze dagbesteding niet worden gecontinueerd. In dat geval zal het kind met wettelijk vertegenwoordiger en verwijzer een andere geschikte zorglocatie zoeken en draagt de zorgboerderij zorg voor een warme overdracht.

Incidenten

Wanneer er op onze zorgboerderij een ongepland incident plaats vindt waarbij onmiddellijk handelen door de zorgverlener vereist is en er op dat moment sprake is van verzet van het kind beschouwen wij dit niet als onvrijwillige zorg zoals bedoeld onder de Wet zorg en dwang. In deze gevallen zal altijd middels evaluatie met het kind en /of de wettelijke vertegenwoordigers worden besproken hoe een dergelijk incident kan worden voorkomen. Is er sprake van herhaling en niet kunnen voorkomen van een dergelijk incident bij hetzelfde kind dan beschouwen wij dit als verandering van de zorgvraag en noodzaak tot toepassen van onvrijwillige zorg. Wanneer blijkt dat er geen alternatief is en de onvrijwillige zorg is voor het welzijn van het kind en zijn/haar omgeving noodzakelijk om uit te voeren, dan kan de zorg op onze zorgboerderij niet worden gecontinueerd. In dit geval zal het kind met wettelijk vertegenwoordiger en verwijzer een ander geschikte zorglocatie zoeken en draagt de zorgboerderij zorg voor een warme overdracht.